AYM, 698 sayılı KHK’nin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Bakanlar Kurulunun yetkilerini Cumhurbaşkanı’na devreden 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemini reddetti. 

Gerekçede, Anayasa’da bu hususlarda KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre; CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’nin tümünün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 

Bakanlar Kurulu görev ve yetkileri tümüyle Cumhurbaşkanı’na devredildi

Yeni hükümet sistemine geçiş için kanuni değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki “Başbakanlık” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilen görev ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı’na devredildi.

‘Yasal düzenlemeler TBMM tarafından yapılmalı’

Dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini köklü şekilde değiştiren Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı kaydedildi.

AYM iptal talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle 698 sayılı KHK’nin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. Gerekçede, dava konusu KHK’nin, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi. 

Gerekçede, KHK’lerle düzenlenemeyeceği açıkça belirtilen yasak alanlar dışında kalmak kaydıyla kanunla düzenleneceği belirtilen konularda KHK çıkarılmasına engel bir durum bulunmadığı ifade edildi.

‘Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yeniden düzenlendi’

6771 sayılı Kanun ile Anayasa’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeni hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulu’nun kaldırılarak, yürütme yetkisi ve görevinin tek başına Cumhurbaşkanına verildiği hatırlatılan gerekçede, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.

‘KHK çıkarılamayacağına ilişkin hüküm bulunmuyor’

Gerekçede, bu değişikliklerin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin genel itibarıyla yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu, Anayasa’da bu hususlarda KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.

AA – ANKARA