Denge ve Denetleme Ağı: Baroların mevcut bütünsel yapıları korunmalı

Denge ve Denetleme Ağı, yargının temel bileşeni olan etkin savunma için, baroların ve onların çatı kuruluşu olan TBB’nin tarafsızlığı ve bağımsızlığının kuvvetlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağ, baroların mevcut bütünsel yapıları korunarak düzenlemelerin gerçekleştirilmesini önerdi.

Denge ve Denetleme Ağı, sağlıklı bir denge ve denetleme sistemi açısından barolara ilişkin değişikliğe dair önerilerde bulundu. Demokratik bir hukuk devletinde yargının yasama ve yürütmenin hukuka uygunluğunu denetlediği belirtilen açıklamada, “Bu bakımdan yargı, sağlıklı bir denge ve denetleme sisteminin yaşamsal bir bileşenidir.” denildi.

‘Savunma yargının kurucu unsurlarından’

Yargının sav ve karar unsurlarının yanında bir diğer kurucu unsurun da savunma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Türkiye’de barolar ve baroların çatı birliği niteliğindeki Türkiye Barolar Birliği, yargı içerisinde savunmanın temsilcileri olan avukatların mesleki niteliklerinin yükseltilmesi, mesleki ahlakın ve saygınlığın korunması, hukukun üstünlüğünün ve hak arama özgürlüğünün sağlanması gibi önemli işlevlere sahip kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.” diye kaydedildi.

‘Baroların bağımsız işleyişini sağlayacak düzenlemeler yaşamsal’

Açıklamada, baroların yürütme ve yasama erklerinden bağımsız ve etkin işleyişini sağlayacak düzenlemelerin, sağlıklı bir denge ve denetleme sistemi için yaşamsal olduğuna inandıkları belirtildi. Açıklamada, barolara ilişkin Meclise sunulan yeni düzenlemenin baroların, muhalefet partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların teklifin hazırlanma süreçlerine dahil edilmemesinin teklifin amacına yönelik yoğun tartışma ve protestolara neden olduğu hatırlatıldı.

Baroların Meclis’e sunulan teklife ilişkin eleştirilerine yer verilen açıklamada, yargının temel bileşeni olan etkin savunma için barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin atılması gereken temel adımlar şu şekilde sıralandı:

1. TBMM’ye sunulan ve baroların yapılanmasında ve avukatlık mesleğinin icrasında önemli etkileri olacak teklife, baroların, muhalefet partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin etkin katılımıyla son hali verilmelidir. Gelinen aşamada, TBMM Komisyonları etkin katılımın sağlanması için önemli bir kanal olarak gözükmektedir.

2. Yargının savunma bileşeni olan avukatların meslek kuruluşları olan baroların ve onların çatı kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı kuvvetlendirilmelidir. Bu çerçevede, baroların işleyişinin daha etkin hale getirilmesi, baroların mevcut bütünsel yapıları korunarak yapılacak düzenlemelerle gerçekleştirilmelidir. 

3. Türkiye Barolar Birliği’nin delegasyon yapısında yapılacak değişiklikler, az üyeli baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda temsilini arttırırken, çok üyeli baroların temsil kabiliyetini orantısız şekilde düşürmemelidir.  

4. Barolara Avukatlık Kanunu’nda verilmiş olan denge ve denetleme görevlerini sekteye uğratmayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

5. Baroların, bireylerin hak arayışları temelinde etkin hizmet vermelerine engel olacak düzenlemelerden kaçınılmalı ve bu işlevlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

6. Yapılacak düzenlemenin avukatlık mesleğinin standartlarını daha ileri bir noktaya taşıması gerekmektedir. Mesleğin icrasındaki sorunların tespitinde ve giderilmesinde baroların ve diğer uzmanların görüşü alınmalıdır