Gökçek’in İmar Planı rantının fotoğrafı Bilirkişi Raporu’nda

Mimar ve mühendislerin AKP’li Melih Gökçek’in hazırlattığı Ankara Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtığı davada bilirkişiler raporunu verdi.

Bilirkişiler raporunda ulaşım sayısından nüfus ve konut projeksiyonuna kadar gerçeğe dayanmayan verilerle planlama yaparak nasıl rant alanı açtığını ortaya koydu.

Bilirkişiler; planın nasıl yargı gizli yürürlüğe konulduğunu, “katılımcılık” adına bilgilendiremeye dayalı yazışmalarla plan yaptığını belirledi.

Mahkemelik olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yerleşkesi, ODTÜ Yolu gibi kimi proje planlarının yeni Çevre Düzeni Planı’na işleyerek mahkemeleri boşa düşürdüğü tespiti de yapıldı.

1/100.000 Ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı (2017) Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası’nın Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı’na karşı Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde açtığı ortak davada bilirkişi raporunu hazırladı. Bilirkişiler 3 Ocak 2020’de inceleme yapmış ve hazırladığı raporu mahkeme dosyasına koydu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bilirkişiler 1/100.000 Ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı’nın onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek’in yönetimde olduğu 13.01.2017 tarihli ve 116 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, planın “imar mevzuatına”, “şehircilik ilkelerine”, “planlama esaslarına” ve “kamu yararına uygun olmadığı” tespitini yaptı.

Bilirkişi heyeti tarafından 1/100.000 Ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planının, katılımcı olmayan, kamuoyuyla paylaşılmayan, telafisi güç zararlara yol açan, ulaşım temelinde çözümler üretmeyen, çizim tekniği bakımından hatalı bir plan olduğu ve bu planın planlama mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir. 

Hazırlıkta ‘katılımcı’ değil ‘bilgilendirme’ yapılmış

Bilirkişiler Planı’nın hazırlanması sürecinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla bilgi toplanması amacıyla yazışmaların gerçekleştirildiği ancak planla doğrudan ilişki kurabilecek meslek odaları, sivil toplum örgütleri gibi kimi paydaşların bu sürecin dışında tutulduğu tespiti yapıldı. Bilirkişiler plan hazırlama sürecinin aktif katılım biçiminde değil, “bilgilendirme amaçlı” işletildiği belirtildi.

Plan yarı gizli yürürlüğe konulmuş!

Bilirkişiler raporunda “planın askı sürecinde plan raporunun plan ile birlikte askıya çıkarılmaması ve planın aleniyetinin sağlanamaması mevzuatın ilgili hükümlerine aykırılık taşımaktadır” ifadesine yer verdi.

Aleniyeti sağlamak belediyenin görevidir

Bilirkişiler buna gerekçe olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 34. Maddesi’nin “Yönetmelikte adı geçen her tür ve ölçekteki planlar, plan notları, açıklama raporları ve ekleriyle birlikte alenidir. Bu aleniyeti sağlamak planı onaylayan idarenin görevidir” hükmünü gösterdi.

Gökçek, mahkemelik projeleri yeni plana işledi

Bilirkişiler, Gökçek’in yargının iptal ettiği ya da yürütmesini durdurduğu ve halen davası devam eden plan değişikliklerini hazırlanan 1/100.000 ölçekli plana işleyerek yargıyı etkisizleştirmesine ilişkin de tespitler yaptı. Bilirkişiler bu durumu hem devam eden hukuki süreçlere hem de şehircilik esasları ile planlama ilkelerine aykırı olduğu belirlemesi yaptı. Bilirkişiler 2017 yılı öncesi yapılmış olan alt ölçekli planların sonradan hazırlanan 1/100.000 Ölçekli 2038 Çevre Düzeni Planı’nda meşrulaştırılmasının plan hiyerarşisi yönünden planlama ilkelerine aykırı olduğu tespitini yaptı.

Bilirkişilerin hukuksuz gördüğü 2017 öncesinde dava süreci devam eden ancak Gökçek tarafından yeni plana işlenerek dava süreçlerini etkisizleştirmeyi sağlayan şu projeler bulunuyor: Atatürk Orman Çiftliği alanı üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, ODTÜ Yolu, Temapark, Hayvanat Bahçesi ve Dodurga bölgesindeki çalışmalar.

Bilirkişiler, EGO’nun resmi ulaşım istatistikleri ile uyumlu olmayan ve ciddi şekilde çelişkiler bulunan konut anket sonuçlarının ve bu sonuçlara göre hazırlanan tahmin modele dayalı Ulaşım Ana Planı kararları alındığı ve planlamanın bu şekilde şekillendirildiği belirlemesi yaptı.

Doğal ve ekolojik değerlere hassasiyet gösterilmemiştir. 

Mogan-Eymir Havza Sistemi sınırlarının 1/100.000 Ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı’nda gösterilmezken, bilirkişiler “Mogan ve Eymir Havzası örneğinde olduğu gibi ekolojik değerlere yaklaşımda hassasiyet gösterilmemesi mevzuat hükümlerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı nitelik taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bilirkişiler rant için konut alanı açılmasını tespit etti

Bilirkişiler raporlarında üst ölçekli plan öncesinde onaylanan alt ölçekli planlarda yer alan “gelişme konut alanlarının” “mevcut konut alanı” olarak gösterildiği tespitini yaptı. Henüz yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmadığı “gelişme konut alanlarının”, “mevcut konut alanı” olarak gösterilmesi ve buna ek olarak yeni yapılaşma alanlarının önerilmesinin kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Nüfus projeksiyonunun bilimsel gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek “yaklaşık iki katı nüfusa yetecek yerleşim alanının planda mevcut konut alanı olarak gösterilmesi” durumunun planlama teknikleri ve şehircilik esasları açısından uygun olmadığını vurgulandı. ANKARA