HDP yeni dönem tutum belgesini 9 maddede açıkladı

HDP, yeni döneme ilişkin 9 maddeden oluşan tutum belgesini açıkladı.

HDP, tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerine 9 maddede belirtilen esaslar üzerinden bir araya gelme çağrısı yaptı.

Tutum belgesinde belirtilen 9 maddede, yeni bir anayasa, Kürt sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair yasal düzenlemeler, insan odaklı ekonomik gelişme politikası da yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar – Pervin Buldan

HDP, bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü yeni dönem tutum belgesini açıkladı. Tutum belgesi, HDP İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen basın toplantısında HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından okundu.

Türkiye’nin yakın tarihinin en ciddi krizine dolu dizgin yaklaştığının belirtildiği tutum belgesinde, yeni tip koronavirüs salgınının daha da vahimleştirdiği toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar karşısında iktidarın izlediği politikaların halkların içerisinde bulunduğu yoksulluğun, işsizliğin ve baskının daha da artmasına yol açtığı belirtildi.

‘Hiç bir baskıyı kabul etmiyoruz’

Her şeyden önce, onurlu bir yaşam için mücadele ettiklerinin kaydedildiği tutum belgesinde, “Dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz, neye inandığımız ya da inanmadığımız, cinsiyetimiz, hayat tarzımız, giyim kuşamımız, tercihlerimiz üzerinde hiç bir baskıyı kabul etmiyoruz. Kimseyi dışlamaksızın ve kimse tarafından dışlanmaksızın; düşüncelerimizi özgürce ve ana dilimizde ifade hakkımızı koruyarak yaşamakta kararlıyız.” denildi.

‘Haklarımızı kullandığımız için işkence görmeye karşı koyuyoruz’

Devleti ve toplumu eleştirmeye ve neyi nasıl değiştirmek istediklerini açıklamaya hakları olduğunun kaydedildiği tutum belgesinde, şunlar kaydedildi:

“Haklarımızı kullandığımız için işkence görme, kötü muameleye maruz kalma, horlanma ve hakarete uğramaya karşı koyuyoruz. Onurlu bir yaşam sürmek kadar öldüğümüzde de kaybettiklerimizin yasına saygı gösterilmesini istiyoruz.”

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çözümsüzlüğün kaynağı’

İktidarın muhalefetin tüm kesimlerini her fırsatta “terörist” ve “hain” ilan ettiğinin belirtildiği tutum belgesinde, “Covid-19 salgınını dahi toplumu susturmak için istismar ederken, demokratik siyasete darbe peşinde koşuyor. Son üç yılın apaçık gösterdiği, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, içinde bulunduğumuz siyasal krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynaklarından olduğudur.” diye kaydedildi.

Demokratik ittifakı yeniden kurma çağrısı

Türkiye’nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerinin demokrasi ittifakını yeniden kurmaya çağrıldığı tutum belgesinde, “İktidara karşı, tarih boyunca biriktirdiğimiz bütün modern eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerini savunmak, tüm demokrasi güçlerinin ortak görev ve sorumluluğudur.” denildi.

Tutum belgesinde, tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçleri ile eşitlik, özgürlük ve adalete susamış tüm yurttaşlar 9 maddede belirtilen esaslar üzerinden bir araya gelmeye çağrıldı. Tutum belgesinde yer alan 9 madde şöyle:

1- Hep Birlikte Hak, Hukuk ve Adalet İçin: Hak arama hürriyeti, eşit ve adil yargılanma hakkı gibi evrensel hukuk ilkelerine ve adalete dayalı, tarafsız ve bağımsız yargı temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü.

Sözü edilen temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra çocuk hakları, kadın hakları, işçi hakları, mülteci hakları, barış hakkı, ekolojik haklar ve benzerlerini düzenleyen uluslararası insan hakları belgelerinin ihlal edilmesine son verilip konulan çekinceler kaldırılarak, tüm bu metinlere Anayasal statü kazandırılması;

2- Hep Birlikte Demokratik Bir Anayasa İçin: Toplumsal birliğin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde korunması ve güçlendirilmesi; bütün yurttaşları kapsayan, evrensel temel hak ve özgürlüklere dayalı, etnik, inançsal ve kültürel farklılıklara saygılı bir demokratik anayasa.

Devletin bütün inançlara eşit mesafede kalması ve yurttaşların inanç, din ve mezhep özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması;

3- Hep Birlikte Demokrasi İçin: Merkezi yönetimin kuvvetler ayrılığıyla dengelendiği; güçlü bir yerel demokrasi, katılımcı ve demokratik yerelden ve yerinden yönetim anlayışı üzerinde yükselen, güçlendirilmiş, çoğulcu ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sisteme dayalı bir sosyal ve demokratik cumhuriyet inşası;

4- Hep Birlikte Kürt Sorununda Demokratik Çözüm İçin: Bütün ezilen ve dışlanan kimlik ve kültürlerle birlikte Kürt halkının varlık ve haklarının tanınmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü esas alan, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma ve mutabakat yaklaşımı;

5- Hep Birlikte Savaşları Durdurmak İçin: Uluslararası ilişkilerde barışı esas alan, uluslararası sorunların hakkaniyetli ve barışçıl çözümlere kavuşturulması için halklar arası diyaloğa ve devletler arasında diplomasi ve müzakerelere öncelik tanıyan, her türden askeri müdahale, savaş ve çatışmalara son veren barışçıl bir dış politika;

6- Hep Birlikte İş ve Aş İçin: Ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasını engelleyerek, işsizlik ve yoksullukla etkili mücadele biçimlerini ve toplumsal önlemleri geliştiren, bütün yurttaşların temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının kamu güvencesi altına alındığı; kâr, rant ve talana dayalı büyümeye değil doğa ve insana odaklı bir ekonomik gelişme politikası;

7- Hep Birlikte Kadınlar İçin: Sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesizlik çemberinden kurtuluş için mücadele eden kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler; kadın, eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanmasına yönelik önlemler;

8- Hep Birlikte Gençler İçin: Gençlerin geleceklerini özgürce belirlemelerinin önünü açan; eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik hayata dair her konuda gençleri söz, yetki ve karar sahibi kılan siyasal ve idari düzenlemeler; bu anlayışla uyumlu özerk üniversiteler; her düzeyde öğrenciler ve velilerinin de kurucu ögesi oldukları, sorgulamaya, araştırmaya, incelemeye ve deneyimlemeye dayalı, anadilinde, bilimsel, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı;

9- Hep Birlikte Doğa ve Yaşam İçin: Demokratik-ekolojik bir topluma ulaşmak için doğayı ve yaban yaşam alanlarını kapitalist talandan korumayı esas alan, ekolojik ve demokratik bir gelecek inşasını her düzeydeki toplumsal ve ekonomik gelişme planlarının temeline yerleştiren bir toplumsal-politik yönelim.

Tutum belgesinin devamında, eşit ve özgür bireylerin ve hür toplulukların ortaklığı üzerinde yükselen yeni bir toplumsal dokunun yaratabileceğine vurgu yapıldı.