Kadın istihdamına ilişkin Meclis Araştırması talebi

HDP İzmir Milletvekili Kemalbay, kadın istihdamı ve güvencesiz çalışmaya ilişkin Meclis Araştırması talebinde bulunarak, istihdam edilen kadın işçilerin en temel sorununun güvencesizlik olduğunu belirtti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, kadın istihdamı ve güvencesiz çalışmaya ilişkin Meclis’e verdiği önergeyle Meclis Araştırması istedi. Kemalbay, verdiği önergenin gerekçesinde, Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ünün çalıştığını, 20 milyondan fazla kadının ise istihdamın dışında kaldığını belirtti.

‘En temel sorun güvencesizlik’

Türkiye’de 3 milyon kadının haftalık 45 saat olan çalışma süresinin üstünde çalıştığına işaret eden Kemalbay, “Kadın işsizliğinin yüzde 21’in üstüne çıktığı günümüzde kadınlar erkeklere göre daha az kazanmakta ve ücret eşitsizliği artmaktadır. İstihdam edilen kadın işçiler arasında ise güvencesizlik en temel sorun olarak görülmektedir. Toplam kadın istihdamının yüzde 40’ından fazlası güvencesiz çalışmaktadır.” diye kaydetti.

‘Ayrımcılık, mobing, şiddet devam ediyor’

İş yerindeki ayrımcılık, mobing ve şiddetin kadınların başlıca sorunları olmaya devam ettiğine vurgu yapan Kemalbay, “Ayrıca göçmen/mülteci kadın işçiler, LGBTİQA+ ağır sömürüye, ayrımcılık ve cinsiyet temelli istismarı daha katmanlı yaşamaktadırlar.” dedi.

Kemalbay, 25 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” genelgesinde yer alan ve kadın kazanımları olan yasal hakların yok sayıldığına, uygulanmadığına işaret etti. Kemalbay, şunları kaydetti:

“Eşdeğerde işe eşit ücret, kamu kurum ve kuruluşlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun yapılıp yapılmadığının raporlarla denetlenmesi, yine kamu ve özel sektöre ait işyerlerine yapılan denetimlerde cinsiyet eşitliğine uyup uyulmadığının saptanarak işlem yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş, eğitim ve terfilerde fırsat eşitliğine uygun davranılması; şiddet mağduru, eşi ölen kadınların yaşama katılımı için hazırlanan projelere öncelik verilmesi, toplumsal cinsiyet temelli istatistikler tutulması, özelde ve kamuda kreş ve gündüz bakım evleri kurulması, kurulup kurulmadığının denetlenmesi maddeleri fiilen hayata geçirilmemektedir.”

Cinsiyetçi iş bölümünün ve kadın emeğinin ikincilleştirilmesinin iş yerlerindeki cinsiyetçiliği daha da büyüttüğüne vurgu yapan Kemalbay, “İşyerlerinin açmakla yükümlü oldukları emzirme odalarını ve kreşleri açmadıkları, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri görülmektedir.” diye ifade etti.

Türkiyeli ve göçmen ev işçisi bir milyonu buldu

Kemalbay, sayıları bir milyonu bulan Türkiyeli ve göçmen ev işçilerinin güvenceye kavuşamadığı gibi 10 günden az çalışan ev işçilerinin işçilik haklarının da elinden alındığına dikkat çekti. Kemalbay, şunları kaydetti:

“Kadın emeğinin esnek ve güvencesiz emek olarak konumlandırılması, kısmi zamanlı çalışma, özel İstihdam Büroları vb. alanlarda çıkartılan yasa ve yönetmelikler kadın emeğine yönelik ataerkil tahakkümün bir parçası olmuş, kadınları güvencesizliğe mahkum etmiş, kadın iş gücüne yönelik ayrımcılığı büyütmüştür.”

Kemalbay, önergede şu taleplerle Meclis Araştırması istedi: “Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamı alanındaki sorunların tespiti, eş değer işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, kadınlara güvenceli ve iyi işler sağlanarak kadınların sosyo ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, bakım emeğinin devlet, sermaye ve erkek tarafından paylaşılması için yapılacakların belirlenmesi.”