Sağlık Bakanlığı’na ‘Aşı Seferberliği’ başlatma çağrısı

TTB-UDEK ve üyesi 26 dernek yaptıkları ortak açıklamada, pandemi sürecindeki tutarsız politikaların aşılanma konusunda tereddütün artmasına ve reddine kadar uzanan sonuçlara yol açtığına işaret etti.

Aşıya güveni artırmak için önerilerin yer aldığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na “Aşı Seferberliği” başlatma çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Türkiye’de tıp alanında uzmanlık eğitimi veren ve tıbbi alanların uzmanlık derneklerinin çatı kuruluşu Türk Tabipler Birliği- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve üye dernekler, yaptıkları ortak açıklamada Covid-19 pandemisinden korunmada yararlı ve etkili olduğu bilinen aşılar ile bağışıklama hizmetlerini kuvvetle desteklediklerini bildirdi.

‘Pandemiyi yenmenin en etkili yolu toplu aşılama’

Covid-19 pandemisini yenmenin en etkili yolunun dünya çapında yapılacak toplu aşılama olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Covid-19 için aşıların hızla geliştirilmiş olması son derece önemlidir. Bununla birlikte, aşıların onaylanması ve kullanıma sunulması, içerisinde bulunduğumuz sağlık krizinin hemen sona ereceğinin habercisi değildir. Toplumsal bağışıklığın elde edilmesi, nüfusun çok önemli bir bölümünün aşılanmasını gerektirmektedir.” denildi.

‘Güven konusu öncelikli olarak ele alınmalı’

Açıklamada, milyonlarca insanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşılamaya yönelik çabada ülke çapında başarılı olmak için hem aşılara hem de aşılama çabasından sorumlu kurumlara duyulan güven konusu öncelikli olarak ele alınması gerektiği belirtildi. Aşıların etkinliği ve güvenliği ile ülkede lojistik zorlukların yetkin bir şekilde yönetilme kapasitesi konusunda halk arasında güven kurulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pandeminin ortaya çıkışı yayılımı ve yönetimi ile ilgili uygulanan tutarsız politikaların toplumda güvensizliği tetiklediği gözlemlenmektedir. Bu durum, pandeminin, bilimin ve kamu politikasının hem anlaşılmasını hem de kabul edilmesini zayıflatan yaygın dezenformasyonu tetiklemiş halk sağlığı önlemlerine uyumun azalmasından aşılanma konusunda tereddütün artmasına ve reddine kadar uzanan sonuçlara yol açmıştır. Covid-19’un dünyanın her yerindeki insanlar için kritik bir halk sağlığı sorunu olduğunu bilinmesine rağmen, aşı olmak konusunda tereddütler devam etmektedir.”

Güveni artırmak için öneriler

Aşılara olan güvenin, aşıdan sorumlu kurumlara duyulan güven ile de tamamlanması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, aşıya ve Sağlık Bakanlığı’nın iletişim kurma ve bir aşı programını başarılı bir şekilde sunma becerisine duyulan güveni arttırmak şu önerilerde bulunuldu:

  • Sağlık bakanlığı; aşıların etkinliği ve güvenliği, bunları sunan kurumların yetkinliği ve güvenilirliği; aşı tedariki, dağıtımı, öncelik verme ve idaresinde hükümet kararlarına ve eylemlerine rehberlik eden ilke ve süreçlerini açık bir biçimde beyan ederek “Aşı Kampanyası (seferberliği)” başlatmalıdır.
  • Bu kampanyada halka ve basına yönelik özel bir iletişim çalışması yapılması aşı kararsızlığı ve dezenformasyonun önlenmesi için özel bir öneme sahip olacaktır. Kullanıcı dostu ve açık kaynak formatlarında aşılama stratejileri, modaliteleri ve başarıları hakkında proaktif olarak zamanında bilgi yayınlamak şeffaf ve tutarlı kamu iletişimini sağlayacaktır.

‘Aşılamanın sonuçlarıyla ilgili veriler paylaşılmalı’

  • Aşılamanın sağlık sonuçları ilgili veriler ivedilikle, bilimsel standartlara uygun bir şekilde paylaşılmalıdır.
  • Adalet, sosyal uyum ve güveni destekleyen insan davranışının bir özelliğidir. Yaş ve meslek önceliği kalkmalı, öncelikli grup 18-45 yaş arası herkes olmalıdır. Bu sağlanana kadar Sağlık Bakanlığı, halkın beklentilerini yönetmeli ve ülkedeki belirli nüfus gruplarına aşılama için öncelik verilmesinin neden adil olduğunu açıklamalıdır.

‘Aşılama kapasitesi 1 milyon seviyesine çıkarılmalı’

  • 450-500 bin olarak görülen Mevcut aşılama kapasitesi Aile Sağlığı Merkezleri’nin ihtiyaçları karşılanarak ve özel hastanelerin katılımıyla 1 milyon seviyesine çıkarılmalı, sağlık merkezlerine erişimi güç vatandaşlarımız için aşılanma olanakları yaratılmalıdır.
  • Bu süreçte görev alacak tüm sağlık çalışanlarının emek ve özverilerinin görünür kılınması ve motivasyonlarını yüksek tutacak çalışmalar yapılmalıdır

Açıklamada, imzası bulunan UDEK ve üye dernekler şu şekilde;

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türk Biyokimya Derneği 

Türk Cerrahi Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Türk İmmunoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nöroloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Yeni1Mecra