TİHV: Suçların üzerinin örtülmesi genelgesi geri çekilmelidir

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) polisin ses ve görüntü kaydı alınmasını önleyen genelgenin işlenen suçların üstünün örtülmesine ve görünmez kılmasına yol açtığını belirterek derhal geri çekilmesini istedi.

Genelgeye göre polisin bu uygulamasını çekmek suç oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan günü yayınladığı “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” başlıklı genelgeye ilişkin olarak TİHV açıklama yaptı. 

Genelge yayınlandı ancak sitede bulunamıyor

TİHV, genelgenin görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasının “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle engellenmesinin istendiği belirtilerek, ancak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinde genelgeye ulaşılamadığını kaydetti. Açıklamada şu hususlara dikkat çekildi.

Özgürlükleri koruyor izlenimiyle hukuk dışılık meşrulaştırılıyor

“İlk bakışta temel hak ve özgürlüklerden olan ‘kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği’ni korumayı amaçladığı izlenimi veren genelgenin bütünü incelendiğinde asli amacın Anayasa’da güvence altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik kolluk güçlerinin keyfi ve yasa/hukuk dışı müdahalelerini meşrulaştırmak ve cezasız bırakmak olduğu görülmektedir.”

Görüntü alana adli işlem yapılması…

1 Mayıs’ta görüntü alan Yol TV muhabiri Özge Uyanık’a genelge gerekçe gösterilerek müdahale edildi.

Genelgenin son iki paragrafında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) ilgili maddesine gönderme yapıldığına dikkat çeken TİHV; şöyle devam etti:

“ ‘Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri, görev yapmasını engelleyenleri… eylemin veya durumun niteliğine göre koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işleri yapar’ denilmekte, daha sonra ise “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği…’ ifadelerine yer verilmektedir.”

Kolluk görevlisinin tedbirleri hukuka uygun mu?

“Şimdi bu ifadeler üzerine soruyoruz: Kolluk güçlerinin (polisin) görevi nedir? Genelgede yer alan ifadelere bakarsak bu görevler ‘kanunlara uygun olarak alınan tedbirler’ oluyor. Peki, kolluk güçlerinin aldığı tüm tedbirler, her zaman ve her koşulda kanunlara, dahası hukuk devletinin gereklerine uygun oluyor mu? Maalesef bu soruya olumlu yanıt veremiyoruz. TİHV, olarak yıllardır başta işkence ve diğer kötü muamele yasağı ihlali olmak üzere yaşanan hak ihlallerini belgeliyoruz. Kayda geçirdiğimiz verilerden çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede kolluk güçlerinin kanunlara ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak aldığı tedbirler gerçekten kaygı verici boyuttadır.”

Zor kullanma yetkisi işkenceye varmıştır

“Örneğin, yıllardır her fırsattı toplanma ve gösteri yapma özgürlüğünün fiilen kullanılmasının önündeki en önemli engelin kolluk güçlerinin keyfi, aşırı ve orantısız zor kullanımı olduğunu söylüyoruz. Öyle ki, kolluk güçlerinin bu tutumu son yıllarda evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçerek, kural dışı ve denetimsiz, işkence ve diğer kötü muamele düzeyine ulaşan bir şiddet boyutuna varmıştır.”

Bir yılda 2014 kişiye işkence ve kötü muamele

“Dokümantasyon merkezimizin tespitlerine göre kolluk güçleri sadece 2020 yılında 745 barışçıl toplantı ve gösteriye zor/şiddet kullanarak müdahale etmiştir. Bunun sonucunda en az 2014 kişi işkence ve kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kalarak gözaltına alınmış, en az 65 kişi de yaralanmıştır.”

Devlet yetkisini kanunsuzluğa teşvik olarak kullanamaz

“Bilindiği gibi işkence ve diğer kötü muamele gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuat tarafından mutlak olarak yasaklanmıştır. Devlet, güç kullanma yetkisini elinde bulundururken, bu yetkiyi gelecekteki kanunsuzluğu teşkil ya da teşvik edecek şekilde kullanamaz. Devlet, ‘işkence, kötü muamele ve eziyet yasağını’ ihlal edilmesinin önüne geçmek üzere her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu nedenle de kapsam ve sınırı yasayla belirlenmiş biçimde zor kullanma yetkisi tanınan kolluk güçlerinin sürekli denetlenmeleri ve hesap verebilir olmaları gerekmektedir.”

Görevli polisin sicili okunacak görünürlükte olmalı

“Evrensel hukuk tarafından geliştirilen pek çok denetim örneklerinden birini konumuzla ilgisi olduğu için hatırlatmak istiyoruz. Toplantı ve gösteri özgürlüklerinin kullanımı sırasında görev yapan kolluk görevlilerinin giydikleri üniforma, kullandıkları kalkan, kask ve maske gibi kişisel tanınmayı zorlaştıran etkenlerden dolayı her birinin sicil numarası en az üç metre öteden okunabilecek görünürlükte olmak zorundadır. Bundan amaç kuralların dışına çıkan, işkence ve kötü muamele yapan failin sicil numarası yoluyla tespit edilebilmesidir. Dolayısıyla sicil numaralarının görünür olması kolluk güçlerinin suç işlemesini önlemede caydırıcı etkiye sahiptir.”

İhlallerin belgelenmesi denetim için önemlidir

“Kaldı ki kamu adına güç kullanan görevlilerin hesap verilebilirliği ve cezasızlıkla mücadele açısından ihlallerin görünürlük kazanması, yani suçun tespiti önem arz etmektedir. Özellikle kolluk güçlerinin yasaları ihlal eden davranışları suç işleme kapsamında olup aynı zamanda delil niteliğindedir. Dolayısıyla ihlallerin belgelenmesi, delilerin toplanması bakımında yurttaşların ve medyanın demokratik denetim ve gözetimin rolü de çok önemlidir.

Öte yandan kamu adına güç ve yetki kullanan kişilerin görevlerini icra ederken gerçekleştirdikleri fiiller, bilhassa da kamusal denetim zorunluluğu nedeniyle kamuya açıktır ve özel hayat kapsamına alınamaz.”