TTB: Özel hastanelerde çalışanlar mağdur edilmemeli

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarının son yıllarda emeklerinin karşılığını almada yaşadığı sorunların pandemi sürecinde iyice belirginleştiğini bildirdi.

TTB, Tabip Odalarına ve doğrudan TTB’ye gelen yakınmaları şu başlıklarda özetledi:

•             Geçmiş (Ocak/Şubat 2020) aylarına ilişkin hakediş ödemeleri ötelenmektedir. Hasta sayısının azalması gerekçe gösterilerek salgının ülkemizde tam olarak yaygınlaşmadığı Mart ayındaki hakdişler bile kesilebilmektedir.

•             Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü hekimler göreve ve nöbete çağrılabilmektedir.

•             İstifa etmek isteyen veya kronik hastalığı bulunan hekimlerin istifaları kabul edilmemektedir.

•             Bir özel hastaneden ayrılarak bir başka özel hastane ya da tıp merkezine başlayacak hekimlerin ayrılışları yapılmamaktadır.

•             Hekimlerin çalışma gün ve saatlerine ilişkin değişiklikler yazılı olarak değil, sözlü olarak bildirilmektedir.

•             Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılmakta ya da periyodik olarak ücretsiz izne gönderilmektedir.

•             Özel sağlık kuruluşlarında sabit ücret almayıp yalnızca hakediş sistemine göre çalışan he-kimlerin sayısı ne yazık ki oldukça fazladır. Olağan sağlık hizmetinin ve talebinin çok azaldığı bu dönemde bu meslektaşlarımızın gelirleri çok azalmıştır.

Muayehane hekimleri de etkilendi

TTB Merkez Konseyi sabit geliri olmayan muayenehane hekimlerinin de bu süreçten en fazla etkilenenler arasında bulunduğunu bildirdi. TTB, “Muayenehanelerin neredeyse tamamı salgın nedeniyle öngörülemeyen bir süre boyunca çalışmalarına ara vermiş olup buna karşılık kira, stopaj, personel ücretleri gibi sabit giderleri devam etmektedir” denildi.

TTB’nin önerileri ve çağrısı

TTB Merkez Konseyi bu zor dönemi atlatabilmelerine yönelik çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

•             İçinde bulunduğumuz pandemi bütün toplumun dayanışma içinde olmasını zorunlu kılmakta-dır. Bu anlamda, özel sağlık kuruluşlarının sahiplerinin hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları konusunda özenli olması ve etik değerlere uygun davranması beklenmektedir.

•             Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hakedişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.

•             Özel hastanelerde hekimlerin işten çıkarılmaları ve ücretsiz izinler yasaklanmalıdır.

•             Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır.

•             Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere (ve diğer sağlık çalışanlarına) talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir.

•             Uzmanlık alanı gözetilmeksizin tüm muayenehane hekimlerinin bu süreç boyunca personel-leri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri sağlanmalıdır.

•             Hekimlerin bu döneme ait vergi ve sigorta primlerinde muafiyet ve/veya öteleme benzeri destekler sağlanmalıdır.

•             Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerden salgın nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşenlerin talepleri halinde kredi kartı borcu, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın süresince faiz işletilmeden ertelenmelidir.

•             Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin talep etmeleri halinde kamu hastanelerinde istihdam edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır.

•             Özel sağlık kuruluşlarındakiler de dahil olmak üzere bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri ve özlük hakları devlet güvencesi altına alınmalıdır. Bu güvence, özel hastane ile yapılan farklı sözleşme biçimlerinden bağımsız olarak bütün hekimleri kapsamalıdır.