Yargı, kamudan parsel parsel özele aktarılacak rantı durdurdu

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine Togo Kuleleri’nin yanındaki parsellere ilişkin imar değişikliğini “kamusal kullanımdan özel kullanıma geçiş sağlayacağı” gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

HABER MERKEZİ – Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Togo Kuleleri’nin yanındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının olduğu 13911 Ada, 7, 17, 18 numaralı parsellere ilişkin imar değişikliğinin iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, “hukuka”, “kamu yararına” ve “planlama esaslarına” aykırılık gerekçesiyle açılan davada yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Mahkeme yürütmeyi durdurma gerekçesinde “Dava konusu imar plan değişiklikleri ile kamunun mülkiyetindeki dava konusu alanın, kamusal kullanımdan özel kullanıma geçişini sağlayacak bir düzenleme yaratacağından kamu yararına aykırı olduğu, sosyal ve altyapı standardının düşürüldüğü” tespitini yaptı. Mahkeme, bu gerekçeye dayanarak 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların yürütmesini durdurdu.

Candan: Gerekçe parsel bazlı rantı ortaya koydu

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkeme kararının gerekçesindeki “kamusal kullanımdan özel kullanıma geçiş sağlayacak” cümlesinin “parsel bazlı ayrıcalıklı rantı” ortaya koyduğunu söyledi. Candan, “AKP, kenti bir rant aracı haline dönüştürdü ve yerel yönetimlerdeki 25 yıllık iktidarını bu rant ilişkileri üzerinden sürdürdü” dedi. Candan şöyle devam etti:

‘Nazım İmar Planı 10 bin kez değiştirildi’

“Togo ikiz kuleleri ile kent suçu ve rant ilişkisi açığa çıkmıştır. 2023 Nazım İmar Planı’nda 10 bin kez imar planı değişikliği yapıldı. Sürekli plan değişikliği ile ayrıcalıklı imar hakları tanınarak, plan değişiklikleri yeni zenginleşme aracı ve kamunun haklarının gaspı haline getirildi. Bu dava da yargıya taşıdıklarımızın sadece bir tanesidir. Mahkemenin verdiği yürütme durdurma kararı kamu yararı adına sevindiricidir. Plan değişiklikleri en kısa zamanda iptal edilmelidir.”

Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kent suçlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra yapılması gereken hukuka uygun davranılmasıdır” dedi.