OHAL döneminde çıkarılan ve yüz binlerce insanı işinden eden KHK’ların kaldırılması için Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’ye kanun teklifinde bulundu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu OHAL KHK’larının iptali için kanun teklifinde bulundu

Gergerlioğlu’nun kanun teklifinde ‘Anayasa gereği hiç kimsenin savunması alınmadan işinden edilemeyeceği’ hatırlatıldı, OHAL KHK’larının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Savunma alınmadan disiplin cezası bile verilemez

Kanun teklifinde Anayasa’nın 129-2 maddesi hatırlatılarak “savunma alınmadan disiplin cezası bile verilemezken” “kamudan ihraç ve bir daha çalıştırılmama” gibi çok ağır bir yaptırım, kamu görevlilerin savunması alınmadan icra edildi’ dendi.

Gergerlioğlu, ayrıca ‘Temel hakları kullanmak suç sayıldı. Bu bağlamda aşağıda belirtilen ilgili OHAL KHKları ve TBMM de onaylanan kanunlar iptal edilerek KHKnın çıktığı günün yürürlükteki ilgili kanunlarına göre soruşturma gerekliyse de cezalandırma yapılması
gerekmektedir. Bu sebeple de hukuk düzeni içerisinde bu şekilde bir kanun teklifi vermek zaruret olmuştur.’ dedi.

Anayasa’yı ihlal

Anayasa’nın 13. maddesine atıf yapılarak ‘Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” maddesindeki tüm ilkeler ihlal edildi’ dendi.

Savaş ve OHAL döneminde bile dokunulamayacak olan‚ “yaşam hakkı, inanç ve düşüncelerden dolayı kişilerin cezalandırılmaması gerektiği” kuralları çiğnendi hatırlatılması yapıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL döneminde çıkartılan ve milyonlarca insanı mağdur eden KHK‘ların iptali istemiyle TBMM’ye kanun teklifinde bulundu.

yeni1mecra